تمام سازمانها با قفسه های سنتی کتابخانه ای اشنا هستندقفسه ریلی کتابخانه ای متحرک کارسیس چالش اصلی مقدار ثابت فضای غیر مفید کتابخانه ها را پر میکند.با سیستم کتابخانه ریلی کارسیس شما بیشتر فضای محدود و ثابت میان قفسه ها را محدود کرد و از بین میبریدوهزینه های خود را با این قفسه کتابخانه ای بسیار کاهش میدهیدقفسه کتابخانه متحرک ریلی مزایای بسیاری دارد.

علاوه بر 100درصد ذخیره سازی کتاب,تضمین استاندارد و ایمنی بالا قفسه ها,حفاظت از کتابها با تهبیه سوراخ های داخل طبقات قفسه ها,امکان راحتی طبقات بدون پیچ و مهره بسیار اسانوقطعات جانبی از جمله کتابیار و غش گیر کتاب برای جدا کردن انواع کتابها ازیکدیگر,امکان تولید به صورت ترکیبی بسیار شیک همتراز با محیط کتابخانه به صورت فلز و ام دی اف در شرکت کارسیس میسر است.